Algemene voorwaarden
Onze “kleine lettertjes” betreffende betreffende de deelname aan het NWTO-groepsonderwijs
 
 
1. NWTO-lidmaatschap en opzegging
1.1 Om het WingTsun onderwijs te volgen, is het lidmaatschap van de Nederlandse WingTsun Organisatie (NWTO) verplicht. De kosten van het NWTO-paspoort bedragen € 10,- (eenmalig). De cursist dient drie pasfoto’s aan de instructeur ter hand te stellen. De kosten van het WingTsun bondslidmaatschap bedragen jaarlijks € 25,-.
1.2 Het is een NWTO-lid niet toegestaan zijn kennis van WingTsun, Escrima of CoreMunication door te geven aan derden, wanneer dit niet expliciet in het NWTO-paspoort vermeld is. De vermelde examens en speciale kwalificaties dienen er meestal op aparte NWTO-werkcolleges te worden behaald. Deze vinden dan meestal op het weekeind in de WT academie te Amsterdam of bij de locale WT instructeur plaats.
1.3 Het NWTO-paspoort dient bij het bezoeken van andere NWTO- of EWTO-scholen, en bij deelname aan werkcolleges, examens of wedstrijden van de NWTO of EWTO ongevraagd getoond te worden.
1.4 Alle aanvullingen in het NWTO-paspoort zijn de ledenadministratie, resp. de leider van de NWTO of de centrale voorbehouden. Door ongeoorloofde aanvullingen wordt het paspoort ongeldig. Het NWTO-paspoort is slechts geldig tot de daarop aangegeven datum.
1.5 Bij het uittreden uit een bij de NWTO aangesloten school, dient deze als eerste, binnen de gestelde termijn, ingelicht te worden, daar deze de maandcontributie ontvangt. Het lidmaatschap van de NWTO kan daarbij gehandhaafd worden. Opzeggen via Email is niet mogelijk.
1.6 Bij het uittreden uit de NWTO dient a) vooraf de plaatselijke school met in achtneming van de gestelde termijn, ingelicht te zijn, b) een schriftelijke bevestiging hiervan door de school bijgevoegd te zijn, en c) het NWTO-paspoort, hetgeen eigendom van de NWTO is, aan de ledenadministratie teruggestuurd te worden. Alle NWTO en/of EWTO-gradaties en -functies worden opgeheven bij het beëindigen van het lidmaatschap.
 
2. Inschrijving en betaling lesgeld
2.1 Bij minderjarigen moet door ouder of voogd worden medeondertekend.
2.2 Bij inschrijving verplicht men zich tot de betaling van het gehele jaarlijkse lesgeld. Ook bij tussentijds verlaten van de NWTO-opleiding blijft het totale lesgeld ten volle verschuldigd; nogmaals: stilzwijgend wegblijven betekend geen opzegging van de opleidingsovereenkomst. Indien de cursist door ziekte of andere omstandigheden de opleiding wil stoppen, vervalt de betalingsplicht niet, behoudens het bepaalde bij punt 3.
2.3 Indien bij achterstallige betaling van lesgeld de cursist, ondanks twee betalingsherinneringen, nog tenminste een maand na de laatste herinnering in gebreke blijft het verschuldigde te voldoen, kan door de NWTO-school de vordering uit handen gegeven worden. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste datum van de eerste betalingsherinnering. Voorts komen dan alle door de school gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand met betrekking tot de invordering van het door de cursist verschuldigde en niet tijdig betaalde, voor rekening van de cursist. Partijen komen in dit verband overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten van de NWTO-school 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100, - zullen bedragen.
 
3. Verplichting cursist
3.1 De cursist dient een adreswijziging onmiddellijk aan de instructeur door te geven.
3.2 De cursist gedraagt zich tijdens de lessen en daarbuiten in of in de omgeving van het schoolgebouw, overeenkomstig de aanwijzing van de academie (zie het NWTO-schoolreglement – die is trouwens ook te vinden op de NWTO site onder www.wingtsun.nl).
3.3 Het is de cursist verboden de hem/haar aangeleerde technieken anders (behalve in een wettelijke noodweer situatie) dan tijdens de lessen te gebruiken. Voor de NWTO mogen uitsluitend speciaal opgeleide en gecertificeerde instructeurs onderwijs geven.
3.4 De publiciteitsrechten van eventueel tijdens diverse NWTO activiteiten gehouden foto- en/of filmsessies gaan geheel aan NWTO-Schäfer.
 
4. Aansprakelijkheid
4.1 Alle schade door de cursist aan het schoolgebouw, het meubilair etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, wordt op kosten van de cursist of van zijn wettelijke vertegenwoordiger herstelt.
4.2 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen - moedwillig of door onachtzaamheid - aan kleding en andere eigendommen van medecursisten.
4.3 Voor vermissing van de in de school achtergelaten voorwerpen, evenmin als voor beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van de cursist is de school en de NWTO niet aansprakelijk.
 
5. Wangedrag
5.1 Indien een cursist door zijn houding en/of optreden opspraak verwekt, die de goede naam van de school en/of NWTO zou kunnen schaden, dan is de betreffende instructeur bevoegd om - nadat de cursist eenmaal te hebben gewaarschuwd - hem/haar de verdere toegang tot de school te ontzeggen, terwijl de normale verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan. In ernstige gevallen kan ook zonder voorafgaande waarschuwing tot het nemen van deze maatregel worden overgegaan.
5.2 De cursist, die zich in de school of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan wangedrag schuldig maakt, kan eveneens geschorst of van de school (en in ernstige gevallen zelfs van de wereldwijd overkoepelende bond) verwijdert worden.
 
6. Algemeen
6.1 De school behoudt zich het recht voor om de cursustijden dan wel de plaats waar de lessen gegeven worden, te wijzigen, met dien verstande dat de tijdsduur der opleiding dezelfde zal blijven. Op feestdagen worden geen groepslessen gegeven.
6.2 Mondelinge afspraken dienen schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden en schriftelijke aanvragen dienen aangetekend opgestuurd te worden.